Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Các hoạt động

Bảo vệ Môi trường Toàn cầu

POSCO E&C đã đang dẫn dắt các hoạt động quản lý thân thiện với môi trường thông qua việc tích cực thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh bền vững về mặt môi trường. Là một phần trong đóng góp vào công cuộc gìn giữ môi trường toàn cầu của mình, POSCO E&C tham gia vào việc xây dựng ác cơ sở vật chất xử lý nước thải tiên tiến và đốt rác thải mang tính thích nghi, cũng như các hoạt động nghiên cứu, phát triển và xây dựng các nhà máy sắt hoặc nhà máy điện chu kỳ kết hợp LNG có mức phát thải chất ô nhiễm thấp như FINEX, và các khu nhà ở thân thiện với sinh thái.

Nhận thức về Nhu cầu Bảo vệ Thiên Nhiên

POSCO E&C thực hiện nhiều hoạt động khác nhau nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, nhất là đối với sông núi quanh các công trường của chúng tôi. Chúng tôi đã có những nỗ lực chung nhằm nâng cap nhận thức về các vấn đề môi trường qua việc tổ chức sự kiện Ngày Môi trường và xây dựng các Thỏa ước về Bảo vệ Môi trường.

Thiết lập các Quy trình và Hệ thống

POSCO E&C đã xây dựng các hướng dẫn quản lý thân thiện với môi trường theo ISO 14000, Tiêu chuẩn Quốc tế về quản lý thân thiện với môi trường. Để khảo sát và đánh giá mức độ của tác động trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình lên môi trường, chúng tôi kiểm tra kỹ các công việc, quy trình làm việc, nguyên vật liệu, trang thiết bị, đồ đạc và công trình. Dựa trên các kết quả đánh giá, chúng tôi ước định tác động trọng yếu lên môi trường và xác định các mục tiêu chuyên sâu nhằm ứng phó với tác động môi trường của mình để triển khai quản lý thân thiện với môi trường.

Các chính sách khuyến khích dành cho Nhà thầu phụ

Để triển khai quản lý thân thiện với môi trường, POSCO E&C cộng thêm điểm ghi danh và đánh giá cho những nhà thầu phụ đã có chứng nhận ISO 14000 hoặc cho những bên đã được công nhận vì những sáng kiến môi trường xuất sắc của mình.

Đánh giá và Trao thưởng

POSCO E&C tiến hành thẩm định và đánh giá hàng quý về độ an toàn và hoạt động quản lý môi trường tại từng công trường xây dựng và dành các sự khích lệ và phần thưởng khác nhau cho các công trường và nhà thầu được đánh giá xuất sắc.

Kiểm toán Nội bộ và Kiểm toán độc lập

POSCO tin tưởng giao phó cho các tổ chức chứng nhận độc lập và nhóm kiểm toán nội bộ của chính mình thực hiện kiểm toán tất cả công việc được thực hiện tại các phòng ban nghiệp vụ và công trường xây dựng của mình theo các tiêu chuẩn về quản lý môi trường của công ty. POSCO E&C phản ánh các kết quả kiểm toán trong công tác quản lý thân thiện với môi trường của mình nhằm đảm bảo đạt được sự cải thiện vững chắc.