Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Quản lý Môi trường

Chính sách Môi trường của POSCO Family

POSCO Family nhận thấy rằng môi trường là yếu tố cốt lõi trong chiến lược quản trị của mình và, vì mục đích đó, triển khai các nhiệm vụ sau vào thực tiễn nhằm dẫn dắt sự tăng trưởng xanh có mức cacbon thấp bằng cách đảm bảo tính bền vững môi trường dựa trên phát triển kỹ thuật và giao tiếp cởi mở.

  1. Đảm bảo vị thế dẫn đầu trên toàn cầu bằng cách thiết lập hệ thống quản lý môi trường của POSCO Family dựa trên ISO 14001.
  2. Tiếp tục cải thiện môi trường bằng cách tuân thủ pháp luật và quy định về môi trường và xem xét tất cả quy trình kinh doanh.
  3. Giảm thiểu xả thải chất ô nhiễm bằng cách giới thiệu các quy trình sản xuất sạch và áp dụng công nghệ ngăn ngừa.
  4. Thiết lập một xã hội tái chế tài nguyên và nâng cao hiệu suất sinh thái bằng cách tận dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và phụ phẩm.
  5. Đi đầu trong tăng trưởng có hàm lượng cacbon thấp bằng cách giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng năng lượng sạch và áp dụng công nghệ xanh.
  6. Đảm bảo quản lý minh bạch bằng cách công khai hiệu quả quản lý môi trường của mình và theo đuổi sự bền vững.

Tầm nhìn, Mục đích, Kế hoạch Hành động Môi trường năm 2014

Tầm nhìn, Mục đích, Kế hoạch Hành động Môi trường năm 2014

Tầm nhìn

Xây dựng XANH
Củng cố Văn hóa Xây dựng Thân thiện với Môi trường

Mục đích

  • Tự nguyện cải thiện môi trường: 4.500 trường hợp
  • Giảm thiểu 2% phát thải khí nhà kính

Kế hoạch Hành

Tăng cường Nhận thức về Môi trường
Tiến hành kêu gọi vì môi trường và tăng cường giáo dục về môi trường.
Triển khai chiến dịch Đi Bộ Xanh.
Tham gia dịch vụ tình nguyện về bảo tồn tự nhiên theo khu vực.
Tuân thủ Quy định Môi trường và Phòng ngừa Tai nạn
Củng cố các hoạt động cải thiện môi trường tự nguyện tại cơ sở.
Tăng cường kiểm soát các cơ sở môi trường.
Ngăn ngừa khiếu nại và tranh chấp môi trường.
Giảm Phát thải Khí Nhà Kính và Tiết kiệm Năng lượng
Tăng cường giám sát phát thải khí nhà kính.
Tăng cường kiểm soát việc sử dụng năng lượng và trang thiết bị.
Hỗ trợ các đối tác trong quản lý xanh.

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (ISO 14001)

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Xanh