Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng

POSCO E&C đã đạt các tiêu chuẩn toàn cầu về hệ thống quản lý chất lượng được lập ra bởi Tổ chức Chuẩn hóa Quốc tế (IOS).

ISO 9001

SS ISO 9001

Giấy chứng nhận Hệ thống Chất lượng Hạt nhân Quốc tế

POSCO E&C đã được chứng nhận là công ty có khả năng thiết kế, sản xuất và xây dựng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân bởi Hiệp hội các Kỹ sư Cơ khí của Hoa Kỳ (ASME). Chúng tôi đã nhận được chứng nhận ASME Mục III và có giấy chứng nhận về Nuclear Assembly (NA), Nuclear Parts (NPT) và Nuclear Support (NS).

ASME-NA

ASME-NPT

ASME-NS

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Hạt nhân Trong nước

POSCO E&C đã đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm độ tin cậy của cơ sở và trang thiết bị sản xuất điện năng như yêu cầu để xây dựng nhà máy điện hạt nhân và thủy điện theo định nghĩa của KEPIC, do Hiệp hội Ngành điện Hàn Quốc điều hành dưới sự ủy quyền của chính phủ. Kết quả là hiện chúng tôi có giấy chứng nhận của KEPIC về MN, EN, SN và HN.

KEPIC-MN

KEPIC-EN

KEPIC-SN

KEPIC_MH

Giấy chứng nhận Hệ thống Chất lượng Sản xuất Điện năng

POSCO E&C đã được chứng nhận là công ty có khả năng thiết kế, sản xuất và xây dựng theo Quy phạm về Nồi hơi và Bình Áp suất của Hiệp hội các Kỹ sư Cơ khí của Hoa Kỳ (ASME). Kết quả là chúng tôi có giấy chứng nhận ASME Mục I về Nồi hơi Năng lượng.

ASME-S