Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Quản lý Chất lượng

POSCO E&C đã tạo ra các giá trị khách hàng và hiệu quả kinh doanh tối ưu bằng cách không ngừng cải thiện chất lượng kinh doanh qua việc thiết lập, nâng cao và triển khai một hệ thống quản lý toàn cầu tối ưu.