Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Tỷ lệ tai nạn

Danh mục Tai nạn

Mục 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Điểm PQ +1.3 +1.3 +1.3 +1.3 +1.3 +2.0 +2.0 +2.0
Tỷ lệ tai nạn (%) Trung bình trong Ngành Xây dựng 0.4 0.45 0.44 0.43 0.5 0.41 0.46 0.43
POSCO E&C 0.18 0.18 0.17 0.14 0.1 0.07 0.08 0.1

Tỷ lệ tai nạn (%)