Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe

Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe đẳng cấp thế giới của POSCO E&C cho phép thiết lập hệ thống quản lý tối ưu, tự kiểm soát bằng cách tăng cường và cải thiện các chuỗi quy trình như lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra và Hành động dựa trên chính sách an toàn & sức khỏe của CEO.

POSMS Hệ thống Quản lý An toàn của POSCO E&C

 • Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe
  Sửa đổi và bổ sung chính sách quản lý an toàn & sức khỏe của chúng tôi
 • Lập kế hoạch
  (Giai đoạn ban đầu) Đánh giá rủi ro, lập các mục tiêu và kế hoạch kiểm soát an toàn & sức khỏe, tổ chức lập thẩm định yêu cầu pháp luật, v.v.
 • Thực hiện
  Đánh giá rủi ro, điều hành hội đồng an toàn, đào tạo về an toàn & sức khỏe, kiểm tra thực địa, v.v.
 • Kiểm tra
  Kiểm tra/đánh giá bởi trụ sở chính, đánh giá bởi bên thứ ba
 • Đo lường
  Các biện pháp thẩm định, hiệu chỉnh và ngăn ngừa của nhà quản lý

Giấy chứng nhận

Xem

KOSHA 18001

Xem

OHSAS 18001