Vui lòng truy cập trang web bằng tiếng Anh để biết thông tin chi tiết. Truy cập trang web bằng tiếng Anh

Báo cáo Bền vững

Báo cáo Bền vững 2016

Để trở thành một công ty được tất cả bên hữu quan tin tưởng và yêu quý, POSCO E&C nỗ lực thực hiện tất cả trách nhiệm xã hội và môi trường của mình.

Công ty sẽ tiếp tục bảo đảm rằng chúng tôi hành động một cách bền vững và rằng chúng tôi nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ tất cả bên hữu quan bằng cách tái khẳng định các lời hứa của mình và đưa ra một tầm nhìn cải thiện không ngừng thông qua các lần xuất bản báo cáo về tính bền vững sau này.

Xem / Tải xuống

Báo cáo Bền vững 2015

Để trở thành một công ty được tất cả bên hữu quan tin tưởng và yêu quý, POSCO E&C nỗ lực thực hiện tất cả trách nhiệm xã hội và môi trường của mình.

Công ty sẽ tiếp tục bảo đảm rằng chúng tôi hành động một cách bền vững và rằng chúng tôi nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ tất cả bên hữu quan bằng cách tái khẳng định các lời hứa của mình và đưa ra một tầm nhìn cải thiện không ngừng thông qua các lần xuất bản báo cáo về tính bền vững sau này.

Xem / Tải xuống

Báo cáo Bền vững 2014

Để trở thành một công ty được tất cả bên hữu quan tin tưởng và yêu quý, POSCO E&C nỗ lực thực hiện tất cả trách nhiệm xã hội và môi trường của mình.

Công ty sẽ tiếp tục bảo đảm rằng chúng tôi hành động một cách bền vững và rằng chúng tôi nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ tất cả bên hữu quan bằng cách tái khẳng định các lời hứa của mình và đưa ra một tầm nhìn cải thiện không ngừng thông qua các lần xuất bản báo cáo về tính bền vững sau này.

Xem / Tải xuống

Báo cáo Bền vững 2013

Để trở thành một công ty được tất cả bên hữu quan tin tưởng và yêu quý, POSCO E&C nỗ lực thực hiện tất cả trách nhiệm xã hội và môi trường của mình.

Công ty sẽ tiếp tục bảo đảm rằng chúng tôi hành động một cách bền vững và rằng chúng tôi nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ tất cả bên hữu quan bằng cách tái khẳng định các lời hứa của mình và đưa ra một tầm nhìn cải thiện không ngừng thông qua các lần xuất bản báo cáo về tính bền vững sau này.

Xem / Tải xuống

Báo cáo Bền vững 2012

Để trở thành một công ty được tất cả bên hữu quan tin tưởng và yêu quý, POSCO E&C nỗ lực thực hiện tất cả trách nhiệm xã hội và môi trường của mình.

Công ty sẽ tiếp tục bảo đảm rằng chúng tôi hành động một cách bền vững và rằng chúng tôi nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ tất cả bên hữu quan bằng cách tái khẳng định các lời hứa của mình và đưa ra một tầm nhìn cải thiện không ngừng thông qua các lần xuất bản báo cáo về tính bền vững sau này.

Xem / Tải xuống

Báo cáo Bền vững 2011

Để trở thành một công ty được tất cả bên hữu quan tin tưởng và yêu quý, POSCO E&C nỗ lực thực hiện tất cả trách nhiệm xã hội và môi trường của mình.

Công ty sẽ tiếp tục bảo đảm rằng chúng tôi hành động một cách bền vững và rằng chúng tôi nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ tất cả bên hữu quan bằng cách tái khẳng định các lời hứa của mình và đưa ra một tầm nhìn cải thiện không ngừng thông qua các lần xuất bản báo cáo về tính bền vững sau này.

Xem / Tải xuống